کتاب‌های من

 خودآموز سریع LaTeX چاپ۴                  پایتون از مقدماتی تا پیشرفته چاپ ۴

         

   ریاضیات به کمک Maple                           آنالیز عددی مقدماتی  

                                             

جبرخطی مقدماتی چاپ