محاسبات عددی درس ۶: یافتن محدوده ریشه‌ ها

مدرس: دکتر علی مس فروش، استاد دانشگاه صنعتی شاهرود. درس های بیشتر در وبلاگ آموزشی من https://bit.ly/2G1e2NV برای حل یک معادله غیرخطی باید محدوده ریشه‌ ها را بدانیم تا بتوان از روش های عددی استفاده کرد. در این درس به بیان این موضوع پرداخته شده است. @Mesforush_Academybot

محاسبات عددی درس ۵: محاسبه خطای توابع

مدرس: دکتر علی مس فروش، استاد دانشگاه صنعتی شاهرود. درس های بیشتر در وبلاگ آموزشی من https://bit.ly/2G1e2NV
خطای برشی و محاسبه خطای فرمول‌ ها در این درس بیان شده اند.

محاسبات عددی درس ۴: پایداری

مدرس: دکتر علی مس فروش، استاد دانشگاه صنعتی شاهرود. درس های بیشتر در وبلاگ آموزشی من https://bit.ly/2G1e2NV

در این درس به معرفی مفهوم پایداری یک روش و الگوریتم پرداخته شده است.

محاسبات عددی درس ۳: خطای حاصل از جمع و ضرب

مدرس: دکتر علی مس فروش، استاد دانشگاه صنعتی شاهرود. درس های بیشتر در وبلاگ آموزشی من https://bit.ly/2G1e2NV

در این درس به بررسی خطای حاصل از جمعه و ضرب دو عدد خواهیم پرداخت.

محاسبات عددی درس ۲: انواع خطا

مدرس: دکتر علی مس فروش، استاد دانشگاه صنعتی شاهرود. درس های بیشتر در وبلاگ آموزشی من https://bit.ly/2G1e2NV
در این درس درباره انواع خطا مانند خطای مطلق و خطای نسبی مطالبی بیان خواهیم کرد.

محاسبات عددی درس ۱: معرفی درس و نرم افزار

مدرس: دکتر علی مس فروش، استاد دانشگاه صنعتی شاهرود. درس های بیشتر در وبلاگ آموزشی من https://bit.ly/2G1e2NV
در این درس به معرفی محاسبات عددی پرداخته می شود و نرم افزار matlab برای استفاده در این درس معرفی می‌ گردد.