بایگانی دسته: ریاضیات مهندسی

ریاضی مهندسی درس ۱: توابع متناوب و معرفی سری فوریه

مدرس: دکتر علی مس فروش، استاد دانشگاه صنعتی شاهرود.
اینستاگرام: https://lnkd.in/g4cnPBB
تلگرام: https://lnkd.in/gWU8BFe
یوتیوب: http://yun.ir/iw0po4