اعمال نکردن تغییرات در خروجی تک

دسته بندی: LaTeXاعمال نکردن تغییرات در خروجی تک

خطا زیر را میدهد.
%%
%% This is file `fontspec.sty’,
%% generated with the docstrip utility.
%%
%% The original source files were:
%%
%% fontspec.dtx (with options: `fontspec,load’)
%% fontspec-code-load.dtx (with options: `fontspec,load’)
%% ————————————————
%% The FONTSPEC package <wspr.io/fontspec>
%% ————————————————
%% Copyright 2004-2017 Will Robertson, LPPL “maintainer”
%% Copyright 2009-2013 Khaled Hosny
%% ————————————————
%% This package is free software and may be redistributed and/or modified under
%% the conditions of the LaTeX Project Public License, version 1.3c or higher
%% (your choice): <http://www.latex-project.org/lppl/&gt;.
%% ————————————————
%%^^A%% fontspec.dtx — part of FONTSPEC <wspr.io/fontspec>
%%^^A%% Metadata for the package, including files and versioning
\RequirePackage{xparse}
\ProvidesExplPackage{fontspec}%
{2022/01/15}{2.8a}{Font selection for XeLaTeX and LuaLaTeX}
%%^^A%% fontspec-code-load.dtx — part of FONTSPEC <wspr.io/fontspec>
\sys_if_engine_luatex:T
{
\RequirePackage{luaotfload}
\lua_now:e{require(“fontspec”)}
\RequirePackageWithOptions{fontspec-luatex}
\endinput
}
\sys_if_engine_xetex:T
{
\RequirePackageWithOptions{fontspec-xetex}
\endinput
}
\msg_new:nnn {fontspec} {cannot-use-pdftex}
{
The~ fontspec~ package~ requires~ either~ XeTeX~ or~ LuaTeX.\\\\
You~ must~ change~ your~ typesetting~ engine~ to,~ e.g.,~
“xelatex”~ or~ “lualatex”~ instead~ of~ “latex”~ or~ “pdflatex”.
}
\msg_fatal:nn {fontspec} {cannot-use-pdftex}