بایگانی برچسب: s

محاسبات عددی درس ۱۷: برازش داده ها بخش دوم

مدرس: دکتر علی مس فروش، استاد دانشگاه صنعتی شاهرود.
درس های بیشتر در https://t.me/LATEX_Mesforush
در این درس به برازش داده ها پرداخته شده است.

محاسبات عددی درس ۱۶: برازش داده ها بخش اول

مدرس: دکتر علی مس فروش، استاد دانشگاه صنعتی شاهرود.
درس های بیشتر در https://t.me/LATEX_Mesforush
در این درس به برازش داده ها پرداخته شده است.

محاسبات عددی درس ۱۰: درونیابی معرفی و مقدمه

در این درس به بیان مقدمات مربوط به درونیابی پرداخته شده و مفهمو و علل نیاز به درونیابی بیان شده است. @Mesforush_Academybot